Category Archives: academia

研究資助申請失敗的原因 (研究生英文編修出版投稿日報) 12/27/2015

Saimiri sciureus-1 Luc Viatour

研究生英文編修出版投稿日報:
*,研究資助申請失敗的原因
*,學術英文投稿教學影片(698) Research Proposal Example
*,明白寫作 (英文編修訓練) (7 / 15)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
*,非正式工程英文技術報告 (148) (下)
研究資助申請失敗的原因
* 研究理論不夠力:你研究項目中所使用的理論背景是什麼?研究方法的意義是什麼?研究方法的理論貢獻?如何拓寬理論研究方法的應用?
* 沒有研究方法:你將如何解決研究問題?你的方法過於籠統或含糊解決研究問題?你的研究方法足以解決研究問題?
* 聲明短語:避免太多的聲明短語,如“這是明顯的,…”或“很顯然,”這樣的短語往往是一種隱瞞事實方式,間接說明你在這方面的研究薄弱。 * 缺乏規劃:一個計劃是你將如何使用你的時間和金錢來解決研究問題。對於一個長期計劃,應分成不同的階段,並制定一個標準來評價。
* 在截止日期前提交研究資助申請提案: 如果等到最後一分鐘才提交提案,這樣你不會有足夠的時間來編修糾正英語用法和內容上的錯誤。
Source: Five ways to kill your grant application(theresearchwhisperer)
學術英文投稿教學影片(698) Research Proposal Example
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
明白寫作 (英文編修訓練) (7 / 15)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

5. After the board meeting was finished, they left the room.

6. It is preferred in standard methods to select a tentative model based on censored data.

7. This study focuses on examination of Taguchi’s two step procedure and demonstrating how the
wafer quality is improved in the deposition process.

8. The two step procedure attempts to identify those factors that significantly affect the signal-
to-noise (SN) ratio and finding the adjustment factors that markedly influence the mean.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART B)
– Mô tả lại một thời điểm mà kế hoạch của bạn không đạt được sự thống nhất của cả nhóm và
kết quả là gì?
– Nếu bạn có thể thay đổi 1 việc từ công việc trước đây bạn đã từng làm, vậy đó là việc gì?
– Hãy giải thích một vấn đề nào đó để đứa cháu 8 tuổi của bạn có thể hiểu được.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (330): How Stimulants Affect Academic Performance
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 1)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
非正式工程英文技術報告 (148) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we developed a novel method to determine whether hardware design complies with minimum product requirements and ensure that the hardware design contains no redundant hardware components. 管理方案方法論的細節描述 The hardware cycle was simulated accurately. SystemC is a C++ class library method to create a cycle-accurate model of hardware architecture, as well as interfaces of System On a Chip (SoC). Therefore, SystemC was adopted as the simulator language. For instance, if designers want to design hardware such as a MPEG4 decoder, the hardware can be simulated by writing the system using SystemC. Designers can then fee the MPEG4 data to the simulator and evaluate whether the computational power is sufficient to comply with product requirements, e.g., 30 frames per second. Next, if the computational power was sufficient, redundant hardware components were removed. If computational power was insufficient, some hardware components, e.g., digital signal processors (DSPs), were added to increase the computational power. The computational power was evaluated again until the minimum number of hardware components can be used to conform to product requirements. Additionally, the power consumption model was incorporated into a simulator to evaluate power consumption. 管理方案主要成果總結 Our results indicated that the proposed method can minimize hardware costs because minimal hardware components are used to comply with product requirements; hence, the success probability approaches 100%. Adding or removing hardware components in a simulator is easier than doing so in actual hardware, thus reducing the time needed to verify the completeness and performance of hardware significantly. Moreover, the added power consumption model can help designers to design higher power-saving hand-held devices. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, the proposed method can orient hardware designers on hardware functions, performance and power-consumption. Additionally, companies can minimize hardware overhead costs and reduce the time-to-market delivery period. Furthermore, the proposed method can contribute to efforts of hardware architecture researchers attempting to identify hardware architecture that performs optimally and saves power.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

Advertisements

評估你的學術就業教學理念的聲明 (PART C) 研究生英文編修出版投稿日報 12/26/2015

Formica high res

研究生英文編修出版投稿日報:
* 評估你的學術就業教學理念的聲明 (PART C)
* 學術英文投稿教學影片(697) Developing a research proposal
* 明白寫作 (英文編修訓練) (6 / 15)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 非正式工程英文技術報告 (148) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

評估你的學術就業教學理念的聲明 (PART C)

評估的教學理念語句的語句可以在以下類別:

* 結構,修辭和語言:

– 你怎麼吸引讀者對你教學理念語句的興趣?

– 教學理念使用的語言是否適合該學科?

– 分析教學理念聲明的結構?

Source: Writing A Statement of Teaching Philosophy for the Academic Job Search : University of Michigan (mich.edu)

學術英文投稿教學影片(697) Developing a research proposal
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
明白寫作 (英文編修訓練) (6 / 15)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

1. Either the supply or consumers determines the market outcome.

2. The department chairman and professor are my current employer.

3. Telecommunications have been widely studied in recent years.

4. The optimization phase determines a feasible factor level combination to optimize the process
quality. This may be difficult for users without previous statistical training.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART A)
– Tại sao có sự khác biệt hoặc không liên tục trong quá trình làm việc của bạn?
– Bạn có thể nghĩ đến 1 vấn đề gần đây nhất mà sử dụng cách giải quyết cũ thì không giải quyết được?
– Trên đời này người không thích bạn nhất sẽ có thể nói gì về bạn?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (329): How Research in Academic Dishonesty Can Help Build Better Learning Environments
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
http://owl.lhu.edu.vn/lam-the-nao-de-tra-loi-10-cau-hoi-kho-khi-duoc-phong-van-part-a/
非正式工程英文技術報告 (148) (上)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

簡要的描述工程方案所關心的事項 Our recent effort addressed the increasing incidence of insufficient computational power and performance of hand-held devices owing to battery constraints 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境 Time to market delivery and reduction of overhead costs in the electronics industry have received increasing attention in recent years owing not only to stringent competition in audio and video hand-held devices, but also to the increasing number of companies in this market. For instance, this market niche includes various mp3, photo and MPEG4 players, allowing customers to base their decisions on price, appearance, storage capacity of FLASH or mini hard disk, audio or video quality, as well as functions and operational interfaces. A notable example is iPod. As a fascinating operational interface, the Apple Click Wheel possesses 20G or 30G large capacity that enables users to store thousands of mp3 files. 介紹管理問題 However, the conventional hardware design method depends only on experience of the designer. As mentioned above, time to market delivery and reduction of overhead costs are vital to product success or failure. Unfortunately, such requirements are normally exclusive if designers adopt the conventional method. Consequently, designers add redundant hardware components if hardware computational power is insufficient. Insufficient hardware computational power fails to satisfy the basic product requirements. Additionally, more functions required complicate hardware design, explaining the redundancy in hardware components. For instance, the likelihood of success in hardware design at ABC Company using the conventional method is roughly 50%. Therefore, ABC Company mandates that two teams process the same hardware design, resulting in at least one team experiencing success. Given the competition between the two teams to succeed, more hardware components are added to ensure sufficient hardware computational power in order to comply with product requirements. Such tendency increases hardware costs and power consumption. Power consumption is essential hand-held devices given that batteries are the power resource of such devices. An excessive amount of human resources expended in hardware design lowers the success probability below 100%. Additionally, success probability varies according to knowledge expertise of the designers. Given the inability to reduce high hardware costs, many redundant hardware components are added owing to the impossibility of ensuring sufficient computational power, ultimately resulting in the failure of hand-held devices owing to battery constraints.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

評估你的學術就業教學理念的聲明 (PART B) (研究生英文編修出版投稿日報) 12/25/2015

Euphorbia cyparissias quadrat

研究生英文編修出版投稿日報:
* 評估你的學術就業教學理念的聲明 (PART B)
* 學術英文投稿教學影片(696) How to write a Great Research Paper, and Get it Accepted by a Good Journal
* 明白寫作 (英文編修訓練) (5 / 15)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 非正式工程英文技術報告 (147) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

評估你的學術就業教學理念的聲明 (PART B)

評估的教學理念語句的語句可以在以下類別:

* 目標評估(測量學生學習):

– 你怎麼知道你的目標已完成?

– 你用什麼樣的評估工具(例如,測試,文件,評價設計組合,期刊投稿),為什麼?

– 評估如何促進學生學習?

– 如何評估學科中的優先次序?

*創建一個具包容性的學習環境,使每個人都可以學習:

– 你自己和你學生身份(如種族,性別,階級),社會背景,課堂經驗,如何影響課堂學習?

– 你如何考慮到不同的學習風格?

– 你如何融入不同的觀點到你的教學?

Source: Writing A Statement of Teaching Philosophy for the Academic Job Search : University of Michigan (umich.edu)

學術英文投稿教學影片(696) How to write a Great Research Paper, and Get it Accepted by a Good Journal
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
明白寫作 (英文編修訓練) (5 / 15)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

16. When a student is preparing for an examination, you should get plenty of rest before the test.

17. The professor prefers using a calculator to estimate costs instead of using a pen because they can more easily add numbers.

18. The graduate student recorded the data and then writes a summary report.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Làm thế nào kiểm tra một bài báo cáo khoa học định kỳ? (PART B)
– Căn cứ vào tính quan trọng của vấn đề, tổ chức các nhận xét của bạn.
– Giúp tác giả hiểu được mối tương quan giữa kết quả nghiên cứu và hứng thú của người đọc.
– Giúp người viết hiểu được tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu đối với lĩnh vực nghiên cứu.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (328): Finding Scholarly Articles – Research Steps Series
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (92) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)
非正式工程英文技術報告 (147) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we developed a predictive DBA method based on pseudo status report from ONTs to increase the DBA efficiency. The proposed method fully grants the excess bandwidth and grants each active ONT at least once in a W period to decrease the packet delay and increase the link throughput. 管理方案方法論的細節描述 The usage pattern for ONT bandwidth was monitored as pseudo status reports. In a period W, the allocated bandwidth and used bandwidth of each ONT were then compared. Next, several parameters were manipulated to control the trade-off between optimizing link throughput and packet delay. Additionally, the bandwidth in the next W period was predicted. Moreover, a bandwidth assignment map for the next W period was constructed based on these demand predictions. Furthermore, the DBA can be fine-tuned for various scenarios, e.g., FTTH vs. FTTC. 管理方案主要成果總結 According to our results, the predictive DBA method can elevate the PON efficiency. While the overall bandwidth utilization can exceed 80%, the packet delay can be reduced to less than 4 ms. In addition to low buffer requirements under 4 MB and a low packet loss ratio not exceeding 5%, the predictive DBA method also implies buffer requirements less than 4 MB, and an extremely low packet loss ratio under 5%., thus satisfying requirements of delay and packet loss sensitive services. Additionally, the predictive DBA method can simplify ONT design and reduce the risk of having inter-operability problems between OLTs and ONTs from different vendors. Moreover, the predictive DBA method can support not only dynamic bandwidth allocation, but also a static one that is used for fixed bandwidth traffic such as voice and leased line traffic such as voice and leased line traffic. Furthermore, the proposed method can contain several parameters that not only control the trade-off between throughput optimization and packet delay optimization, but also provide the ability to fine tune the DBA for various scenarios. The predictive DBA method can also be used accurately reflect a certain level of fairness among ONTs by determining the effective traffic rate and packet delay. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, the proposed predictive DBA method can be more efficient than SR-DBA with respect to increasing the PON efficiency in order to reduce the amount of equipment in PON systems The proposed method can also reduce overhead costs of the service providers implementing PON networks, ultimately making next generation network services less expensive and of high quality.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

如何為學術著作出版選擇出版商 (研究生英文編修出版投稿日報) 12/23/2015

Honeybee landing on milkthistle02

研究生英文編修出版投稿日報:
* 如何為學術著作出版選擇出版商
* 學術英文投稿教學影片(694) How to use RSS feeds with academic journals and databases
* 明白寫作 (英文編修訓練) (3 / 15)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 非正式工程英文技術報告 (146) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

如何為學術著作出版選擇出版商

* 請教同一領域已有出書經驗的其他人。

* 出版商是否會讓你的書由同行評審。

* 比較和你的書有類似風格/市場/主題的書。

* 評估出版相關一系列書籍的可能性。

* 嘗試和出席重要會議的出版商談。

* 嘗試找到一個具有國際影響力的出版商。

Source: How to get your academic book published – Part 1 – Choosing a Publisher (postgraduatetoolbox)

學術英文投稿教學影片(694) How to use RSS feeds with academic journals and databases
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
明白寫作 (英文編修訓練) (3 / 15)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

9. The notions can be simply modified by implementing the following procedure:

Select the levels that maximize SN.

Estimate the slope of the linear regression model.

The control factors and the adjustment factors must be identified.

Identify the control factors that significantly affect the variables.

The target must be adjusted as much as possible.

10. To simulate the program, precautions must be taken by the engineer.

11. As a graduate student, my academic advisor gave me much valuable advice.

12. Before examining all of the available options, the decision was made to initiate the plan.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 10 điều nên làm sau khi phỏng vấn (PART B)
‐ Gửi thư cho từng người phỏng vấn mình, thể hiện một cách mạnh mẽ thế mạnh của bản thân
‐ Trình bày rõ những yêu cầu của công ty, đồng thời nói rõ bản thân sẽ làm cách nào để đáp ứng
được những yêu cầu đó
‐ Không ngừng suy nghĩ và học hỏi về công ty
‐Giữ liên lạc với người có thể ảnh hưởng tới việc tuyển dụng, hoặc người biết người phỏng vấn
mình
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (326): Introducing the Code of Best Practices in Fair
Use for Academic and Research Libraries – UCLA (Part Two)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (91) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
非正式工程英文技術報告 (146) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we developed a novel open architecture for telecommunication purposes, as well as for construction with building blocks. 管理方案方法論的細節描述The communication architecture was separated by several functional blocks. Each functional block was then modularized. Next, each functional block was implemented through various providers. 管理方案主要成果總結 Our results indicate that, for a situation in which telecom equipment modules break down, the telecom services are not stopped when replacing equipment modules. Also, high availability can be achieved by serving with an open architecture, which is an emerging trend in the generation of telecom communications. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Via the proposed architecture, service providers can then update equipment by each module, without an update of all equipment. Such continuity makes users aware that a breakdown in telecom equipment has occurred. (NOTE : Add 2-3 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術提案被拒絕的原因 (研究生英文編修出版投稿日報) 12/18/2015

Thorn Tree Sossusvlei Namib Desert Namibia Luca Galuzzi 2004

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術提案被拒絕的原因
* 學術英文投稿教學影片(690) Qualitative Analysis 3: Practical framework
* 除去重複及不必要的措詞 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (11 / 12)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 非正式工程英文技術報告 (144) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術提案被拒絕的原因

為演講,小組會議,口語簡報而寫的學術提案經常失敗的原因包括:

* 提案沒有足夠的熱情和說服力。

* 缺乏細節和重點;主題過於寬泛

* 提案主題無關會議主題;或者是太細節化。

* 會議論文缺乏明確的語言是提案裡應具有的。

Source: Writing Academic Proposals: Conferences, Articles, and Books (purdueowl)

學術英文投稿教學影片(690) Qualitative Analysis 3: Practical framework
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
除去重複及不必要的措詞 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (11 / 12)

這些擾人的重複不必要的文詞其實可以完全去除或是更簡明的表達。作者若不注意這個細節則會使句子變得愈來愈長。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

5. During that period in time, the fabrics were of cheap quality and rough in texture.

6. The physical phenomenon that occurs in the physics field is often times of an uncertain
condition and extreme in degree.

7. The terrible tragedy was unusual in nature and of a strange type.

8. It is the terminal that communicates with the mainframe to accomplish tasks.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Làm thế nào để đọc sách giáo khoa chuyên môn
‐ Đọc tất cả vấn đề
‐ Xác định bạn phải mất bao nhiêu thời gian
‐ Có mục đích và phương pháp
‐ Đọc tích cực
‐ Đọc 3 lần
‐ Tập trung vào phần chứa lượng lớn thông tin
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (322): How To Write Research Papers: Creative Writing
Lessons & Tips
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (89) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)
非正式工程英文技術報告 (144) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we developed a novel intelligent architecture, capable of increasing the efficiency of mobile commerce. The proposed architecture can integrate the applications of several environments, i.e. home, mini markets, shopping malls and banks. 管理方案方法論的細節描述 An intelligent info-filtering mechanism for tags reading was established. The status-management mechanism of daily commodities was then presented. Next, a secure settlement and payment mechanism were developed as well. Additionally, a practical info-interchange method was constructed. 管理方案主要成果總結 Our results indicated that the proposed architecture can integrate RFID and context awareness technologies in a ubiquitous environment to increase the efficiency of mobile commerce. In addition to contributing to research efforts in digital life, the proposed architecture can also enhance the potential of mobile commerce and increase profits from the digital life market by up to 30% of that from the entire 3C market. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, the proposed architecture can provide a valuable reference for business models, ultimately providing opportunities for 3C manufacturers to consume value-added products. (NOTE : Add 2-3 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

完成碩士論文或博士論文的技巧 (PART B) 研究生英文編修出版投稿日報 12/11/2015

Tulip Tulipa clusiana 'Lady Jane' Rock Ledge Flower Edit 2000px

研究生英文編修出版投稿日報:
* 完成碩士論文或博士論文的技巧 (PART B)
* 學術英文投稿教學影片(683) Identify an Academic Journal
* 除去重複及不必要的措詞 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (3 / 12)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 非正式工程英文技術報告 (141) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

完成碩士論文或博士論文的技巧 (PART B)

* 並非所有的內容是同等價值。應花更多的時間在結果部份。其次,量多不代表質好,採用次級標準寫成的冗長論文,整體素質低下。

* 用工作流程圖記錄工作和你的進步。例如,每塊流程圖代表500字的完成內容。這個小習慣可以提高你的士氣和生產力。

* 每隔25分鐘應有五分鐘的休息時間。這時要使用一個定時器,且每四個回合應有一次更長的休息。

* 養成完成一個小區塊再休息的習慣, 目標較小,可以更迅速完成任務。

* 你可能無法隨時遵循以上建議,但如果論文寫作進行不順利,退後一步,檢視你的習慣看看那裡可以再改進,並重新開始。

Source: Surviving your thesis (by James Hayton, from Physics World, May 2011)

學術英文投稿教學影片(683) Identify an Academic Journal
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
除去重複及不必要的措詞 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (3 / 12)

這些擾人的重複不必要的文詞其實可以完全去除或是更簡明的表達。作者若不注意這個細節則會使句子變得愈來愈長。
請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

9. It is noted that 10Mbps network cards are basically becoming obsolete for the reason of their slow data transfer rates.

10. It is interesting to note that monitoring features in most cases inform the user provided that a performance bottleneck occurs.

11. It is the operator who makes a determination of the questions as to the phase should be implemented.

12. There is a guideline that makes a provision of the necessary requirements.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Nội dung văn bản tiếng Anh : Các ý kiến trong hội thảo nghiên cứu quốc tế
– Nhất định nhớ rõ, bạn đang viết báo cáo nói, do đó cần cố gắng đặt các trọng điểm và viết lền giấy.
– Sử dụng văn phong của bạn, dùng câu đơn giản, và dễ hiểu để bạn nắm rõ được các chi tiết trọng điểm cần nói, như vậy giúp người nghe dễ nắm bắt ý bạn muốn nói.
– Sử dụng “speakable”(có thể nói thử):Làm cho mỗi câu trở nên dễ phát âm hơn.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (315): How To Read a Scholarly Journal Article
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (86) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
非正式工程英文技術報告 (141) (上)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

簡要的描述工程方案所關心的事項 Our recent effort addressed how to filter out unwanted information from online search engines. 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境 Accelerated development of Internet-based technologies has made information widely accessible. 介紹管理問題 However, if not classified systematically, information on the Internet is too difficult to assimilate. Search engines can locate millions of web sites based on keywords in less than one second. For instance, according to recent statistics, individuals spend an average of 60% of time online in filtering out unwanted information. This problem has motivated many research laboratories to derive an efficient solution. The inability to resolve this problem makes it impossible for individuals to locate valuable information efficiently.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

利用學術網和事件以找到一個教學職位 (研究生英文編修出版投稿日報) 12/9/2015

Hortensia-1

研究生英文編修出版投稿日報:
* 利用學術網和事件以找到一個教學職位
* 學術英文投稿教學影片(681) Academic Journal? Scholarly Article? Article Database?
* 除去重複及不必要的措詞 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (1 / 12)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 非正式工程英文技術報告 (140) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞
利用學術網和事件以找到一個教學職位

* 請參考其他學者如何成功地找到教師教學職位 – 你是否可以追隨他們的方法

* 積極參與求職同時並強調自己的能力和成就

* 和你工作相關的研究文章的作者交流

* 主辦期刊文章討論會,也許有部門會請你發表演講

* 在科學會議上公佈你的研究成果

Source: Courting connections (nature)

學術英文投稿教學影片(681) Academic Journal? Scholarly Article? Article Database?
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
除去重複及不必要的措詞 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (1 / 12)

這些擾人的重複不必要的文詞其實可以完全去除或是更簡明的表達。作者若不注意這個細節則會使句子變得愈來愈長。
請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

1. It is well known that a majority of Taguchi method applications have the capacity for
addressing a single-response problem.

2. It may be said that computers have the ability to incorporate kinds of equipment in order that
the user is in a position to interact with the computer.

3. It is a fact that the network cards have the opportunity to be upgraded to meet the connection
speeds in the event that the campus upgrades 100Mbps hubs and routers.

4. It is evident that the college is able to make an informed decision through means of
understanding the capabilities and cost difference for both 10Mbps and 100Mbps.
Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
Công việc chuẩn bị cho bài viết đăng báo quốc tế: các bài báo đăng hàng ngày được viết bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh (PART A)
* Tìm một lĩnh vực viết bài phù hợp
– Hỏi ý kiến người hướng dẫn của bạn, những bài báo của người giảng dạy khác là thích hợp.
– tìm chủ đề bài báo của bạn đã được xuất bản trên tạp chí có trong tài liệu tham khảo của luận văn,
– tìm ra bất cứ bài báo nào có luận điểm đặc biệt là chủ đề nghiên cứu đối với bạn.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (313) How communicating research to wider audiences can help your academic career
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (85) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
非正式工程英文技術報告 (140) (上)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

簡要的描述工程方案所關心的事項 Our project focused on facilitating industrial investment in multimedia services. 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境 Hybrid fiber coax network, commonly known as cable network, is widely propagated owing to its ability to provide not only cable TV but also burgeoning multimedia services such as video-on-demand and Voice-over-IP. 介紹管理問題 However, low transmission of real-time data on cable network poor, resulting in up to 60% loss in the multimedia data transmission rate. In practice, video clips or voices are often delayed during public broadcasting. Such a delay hinders the popularity of multimedia services on cable network, since modern consumers demand a smooth voice and video communications as parameters for quality multimedia services. Moreover, the failure to provide a quality transmission also impedes industrial investment in multimedia services.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

把論文出版成一本書時重要考慮事項 (PART A) 研究生英文編修出版投稿日報 12/7/2015

Wet kookaburra 6674 Crop Edit

研究生英文編修出版投稿日報:
* 把論文出版成一本書時重要考慮事項 (PART A)
* 學術英文投稿教學影片(679) Academic Promotion
* 避免過度使用It 及 There開頭句 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (10 / 11)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 非正式工程英文技術報告 (139) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

把論文出版成一本書時重要考慮事項 (PART A)

* 了解線上出版書可以幫助您的學術生涯

* 確定你的書是否可以作為教科書使用

* 了解印刷品和線上出版物之間的關係

* 出版商欣賞作者有自己的博客
Source: How to get ahead in academic publishing: Q&A best bits(guardian)

學術英文投稿教學影片(679) Academic Promotion
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
避免過度使用It 及 There開頭句 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (10 / 11)

使用It 及 There 開頭的句子容易使文章語多累贅及曖昧不清。除非It 指的是先前句子所提特定的名詞,否則完全的避免 It is 的句型。數個由It is 開頭的句型應去除掉,因為他們對句意並沒幫助。如果不能完全省略去除掉這種句型,則應更為精簡的描述全句。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

1. It is important to develop a more effective approach to solve the complicated problem.

2. It is possible that opportunities are available for investment.

3. There are assumptions made by the investigator that the constructs are valid.

4. There is increasing evidence that supports the role of protein in prolonging life.

5. It is necessary to examine exactly how nutrition affects growth.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Trong năm đầu tiên giảng dạy: nên có dự định gì và điều nên tránh
– Quản lý dự định của bạn
– Xác định lượng tài liệu giảng dạy phùhợp cho một khóa học của một học kỳ
– Xác định cần bao nhiêu thời gian, giải đáp các vấn đề của học sinh, và làm rõ những thông tin của việc bắt đầu và kết thúc khóa học
– Dùng phương pháp và lý luận mới nhất để cập nhật cho khóa học.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (311): Academic Integrity and Research Conduct at NC State
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (84) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
非正式工程英文技術報告 (139) (上)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

簡要的描述工程方案所關心的事項 Our recent project examined how to protect personal privacy of online users more securely. 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境 Online messenger services, e.g., MSN, are increasingly common. Besides computers, smart phones and PDAs, users can also send and receive messages on mobile devices. 介紹管理問題 However, most current designs do not support cryptography functions, making communication between messenger users susceptible to unauthorized users. Information leaked out occasionally extracts an extremely heavy cost. For instance, leaking out information on company policies could incur an enormous profit loss. The inability to consider the lack of cryptography functions in messenger design makes it impossible to protect personal privacy ultimately reduces company profits.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

研究人員無法完成他們研究的原因 (研究生英文編修出版投稿日報) 11/30/2015

Mist - Ensay region3

研究生英文編修出版投稿日報:
* 研究人員無法完成他們研究的原因
* 學術英文投稿教學影片(672) Project Planning and Task Management Using MindMaps
* 避免過度使用It 及 There開頭句(精確英文寫作) (英文編修訓練) (2/11)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 非正式工程英文技術報告 (135) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

研究人員無法完成他們研究的原因

* 如果你相信沒有什麼事情可以真正被完成
期待你的研究計劃完美,但在其他事件上卻降低標準,例如錯過投稿最後期限,職責進度落後,時刻都在緊張狀態,沒有得到足夠的睡眠,傷害個人和工作同事關係。

* 如果完成該計劃似乎讓自己別無更好選擇
你在想如果等一下我想改變我的研究方法或結果呢?或“如果研究過程中產生了一些新的替代方案時要如何?”如果你拖延未完成的計劃,只因為你怕無法全心意投入及相信你的實驗結果,如此你會一直花時間研究新選項。

* 如果完成一個計劃之前你已失去了興奮感
當你感覺要放棄一個計劃,只因為你已經失去了你的熱情,這時你應想想你已付出的努力,及開始另一個新計劃又要重頭開始。

* 如果投稿論文感覺像自己要被批評
延遲投稿,因為你害怕被批評,但當你收到積極的回饋信息時,論文品質會改進的更好。

Source: Why Can’t I Finish? (the99percent)

學術英文投稿教學影片(672) Project Planning and Task Management Using MindMaps
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
避免過度使用It 及 There開頭句(精確英文寫作) (英文編修訓練) (2/11)

使用It 及 There 開頭的句子容易使文章語多累贅及曖昧不清。除非It 指的是先前句子所提特定的名詞,否則完全的避免 It is 的句型。數個由It is 開頭的句型應去除掉,因為他們對句意並沒幫助。如果不能完全省略去除掉這種句型,則應更為精簡的描述全句。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

5. There is a necessity for an agreement on the delivery terms by
both parties.

6. It is necessary that negotiations on the final conditions be
undertaken by both sides immediately.

7. It is critical that consideration is made by the systems manager
on the current status of the program.

8. It is crucial that assessment of the control strategy be
performed by the site manager.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Thư ứng dụng việc làm (phần 2): Kỹ năng viết đơn xin việc
– Phẩm chất cá nhân của người được tiến cử liên quan đến phần xin việc
– Kết thúc thư tín
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (304): How academic research strengthens humanitarian ventures
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (80) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
非正式工程英文技術報告 (135) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we developed the Tapster as the transparent proxy redirector for mobile computing. 管理方案方法論的細節描述 The Tapster was implemented in a Windows XP environment. Experiments were then performed to demonstrate the effectiveness of the (NOTE: Add 1-2 more sentences to describe the methodology) 管理方案主要成果總結 Simulation results indicated that the Tapster can quietly redirect the requests of applications to the nearby proxy without application awareness, configuration and modifications. The applications function as if they were staying at the home network and interacting with the configured proxy. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, the Tapster can support various proxies, not just the HTTP proxy (NOTE: Elaborate more on the theoretical and practical contributions of the Tapster in your research field and industry).

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

是否叄加一個學術會議決定標準 (PART B) 研究生英文編修出版投稿日報 11/23/2015

Equisetum fluviatile Luc Viatour

研究生英文編修出版投稿日報:
* 是否叄加一個學術會議決定標準 (PART B)
* 學術英文投稿教學影片(665) How To Develop A Basic Project Planning Template
* 強有力的動詞 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (7 / 12 )
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* 非正式工程英文技術報告 (132) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

是否叄加一個學術會議決定標準 (PART B)

對決定是否去一個學術會議,提出下列問題:

*是在這個領域具有重要意義的會議?如果是的話,著名學者是誰,以及是否有可能潛
在的合作學者。

*會議是否把發表的論文刊登在相關期刊上?

*會議提供最佳論文頒獎?

*會議是否對長途到來的研究生提供資助金?

Source: Academic conferences: Should I stay or should I go?(university affairs)

學術英文投稿教學影片(665) How To Develop A Basic Project Planning Template
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿能力
強有力的動詞 (精確英文寫作) (英文編修訓練) (7 / 12 )

如前單元所示,使用動詞使句子意念表現的更清晰,然而,有些動詞讓人感覺並不強勁,無法有力闡示一個動作。動詞如 is, are, was, were, has, give, make, come, 還有 take 等都屬此類。所以, 作者應使用強有力的動詞來指明一個清楚的行為。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

1. This article is a summary of recent developments in cellular manufacturing technology.

2. The guideline makes it specific that all parties will be notified by the proper authorities
when a problem arises.

3. The applicant is in full compliance with accreditation standards.

4. The proposed procedure makes a provision for a robust manufacturing cell formation in a short execution time.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Thư xin bồi dưỡng đào tạo chuyên nghiệp (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc)
– Xin bồi dưỡng đào tạo chuyên nghiệp
– Nêu khái quát kinh nghiệm làm việc và trình độ chuyên môn
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (297): Getting Your Research Published
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (77) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
非正式工程英文技術報告 (132) (上)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

簡要的描述管理方案所關心的事項 Our recent project examined how to ensure smooth time-to-market delivery of advanced technology products. 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境 Time-to-market delivery in semiconductor manufacturing is of priority concern in advanced R&D technology development. Ensuring that products reach time-to-market delivery goals requires that operational managers and fabrication (fab) personnel fully support R&D experimental lots (R&D Lot). Nevertheless, capacity shortage in a wafer fab fails to comply with output requirements of customers, leading to delays in the R&D lot schedule and the overall project. 介紹管理問題 Although an output-driven fab normally adopts Move and Turn Rates as key performance indicators (KPI), such indicators fail to assess the actual performance of R&D lots in monitoring R&D experiments and ensuring (exact OR prompt) experimental delivery. Fab managers are also interested in the overall R&D cycle time instead of local movement and turn rate indices, subsequently creating a conflict among indices between R&D and fab operations. For instance, the error rate exceeds 25% when using the conventional method of T/R or Cycle time per mask layer (days). Although managers are also concerned with solutions, the long cycle time of a R&D lot creates vague responsibilities the wafer fab and R&D, necessitating the development of a feasible cycle time model. As for the total cycle time of a R&D Lot, TCTRD, consists of fab-run RD lot time (TCTFab) and R&D development handling time (HT_RD). Restated, TCTRD= TCTFab + HT_RD. Vague responsibilities and inadequate indices may delay the lot schedule and impede time-to-market delivery of advanced technology products.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source: