Pomodoro Technique 番茄鐘工作法 (研究生英文編修出版投稿日報) 5/7/2015

Aeshna cyanea - young male (aka)

研究生英文編修出版投稿日報:
* Pomodoro Technique 番茄鐘工作法
* 學術英文投稿教學影片 (474) Writing in the Sciences 3.4 – Stanford University Online
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 7/5/2015
* 再次檢查錯誤的比較詞及粗心的疏漏 (明白寫作) 英文編修訓練 (12/ 12)
* 非正式工程英文技術報告 (39) (上)
Pomodoro Technique 番茄鐘工作法

要使用這項理論需要進行下列的準備工作

1. 定時器

2. 一個工作清單

3. 一個做到今天完成的清單
再來透過一些輔助的工具(軟體、或是具有倒數功能的時鐘)來達成

1. 選定要完成的工作

2. 設定計時25分開始

3. 不間斷的專注直到25分鐘鈴響,將這一階段結束並記入於紙上

4. 休息五分鐘,(別想任何工作的事,包含下一階段)

5. 每四個循環則需較長時間的休息(15~30分)

Francesco Cirillo在1992年提出的番茄計時理論在這世界影響了許多人對工作的方法有所改變,人專注的時間是有限的,Francesco Cirillo 認為持續專心25分鐘後,專注力即將下降,此時休息5分鐘,讓心思完全不再做任何後作上的事(即放開心思,連計畫下一階段要做的事情也不要),讓思緒能有進行一次的休整,以保持每個階段都是專注力滿滿的工作能力。

Source: Pomodoro Technique 番茄鐘工作法 (reic.twbbs)

學術英文投稿教學影片 (474) Writing in the Sciences 3.4 – Stanford University Online
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 7/5/2015

* Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

– Một thời gian ngắn tổng quan về ngành công nghiệp mà tổ chức của bạn thuộc về.

– Mô tả nhiệm vụ của tổ chức cũng như làm nổi bật sự phát triển lịch sử của nó.

– Giới thiệu cơ cấu tổ chức.

– Làm nổi bật những thành tựu kỹ thuật mới trong tổ chức.

– Điểm đối với định hướng tương lai của tổ chức.

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (64): How to make a career choice

* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (10) (phần

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

再次檢查錯誤的比較詞及粗心的疏漏 (明白寫作) 英文編修訓練 (12/ 12)

不合邏輯及不完整的比較詞造成更多的含糊不清,同時注意不小心漏掉的字。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

9. Simultaneously optimizing different objectives a relatively difficult task.

10. This finding confirms that the proposed schemes are more efficient.

11. The normalized value can be as large, if not larger than, that of the
quality loss.

12. A researcher’s salary can be as high, if not higher than, that of a
professor.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (39) (上)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉.

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

簡要的描述工程方案所關心的事項 Our recent effort addressed how to filter out unwanted information from online search engines. 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境 Accelerated development of Internet-based technologies has made information widely accessible. 介紹管理問題 However, if not classified systematically, information on the Internet is too difficult to assimilate. Search engines can locate millions of web sites based on keywords in less than one second. For instance, according to recent statistics, individuals spend an average of 60% of time online in filtering out unwanted information. This problem has motivated many research laboratories to derive an efficient solution. The inability to resolve this problem makes it impossible for individuals to locate valuable information efficiently.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s