柯泰德獲新竹市政府頒發教育貢獻感謝狀

相關報導:

學術刊物如何處理作者版權聲明? (PART B)(研究出版倫理)研究生英文編修出版投稿日報 3/4/2015

Pulaski Skyway full view

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術刊物如何處理作者版權聲明? (PART B)(研究出版倫理)
* 學術英文投稿教學影片 (409) How to Write an Executive Summary (Business Plan)
* Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 9): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh
* 明白寫作 (英文編修訓練) (10 / 15)
* 非正式商用英文技術報告 (22) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術刊物如何處理作者版權聲明? (PART B)(研究出版倫理)(柯泰德英文編修翻譯)

* 但是,V博士並沒有明確說明M博士是否看到並批准提交的手稿。

* 建議:該期刊的編輯應該把研究論文放回到網站上,因為取下來意味著該文件被期刊被取回。

* 該期刊沒有任何理由取回文件。相反,編輯必須決定是否有什麼不對的研究數據。

* 該期刊的編輯可以建議把作者的正確列表刊登更正啟事。

* 如果所有的作者不同意,那麼編輯應聯繫該機構,要求他們對此案進行調查,並決定是否有正當理由收回文章。

* 該期刊的編輯也讓M博士把他的反對意見發布給期刊。

* 為了避免今後發生類似的情況下,該期刊應要求所有作者(而不僅僅是通訊作者)簽署版權形式;該期刊應與所有作者溝通。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 10-30 )

學術英文投稿教學影片 (409) How to Write an Executive Summary (Business Plan)
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 9): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh

Kiến nghị: Sử dụng câu đơn trực tiếp như: “Danh từ + Động từ + Túc từ/Giới từ”. Nhưng, giới từ (phó từ hoặc cụm từ liên quan) khi liên kết hai câu hoặc hai đoạn biểu thị tính chất liên kết, thì lại phổ biến và hữu ích hơn.

Lac Hong Online Writing Lab
Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (10 / 15)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

16. Turn on the machine and the valve should be closed.

17. The academic advisor asked the graduate student if the paper was completed and is it ready to send
to the journal for review.

18. The laboratory manager arranged the meeting and the discussion was led by him.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (22) (下)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we devised a knowledge management-based method for emergency medical units to benchmark staff performances, ultimately enhancing the quality of medical services. 管理方案方法論的細節描述 Attitudes towards how to incorporate knowledge management practices in emergency medical units were solicited via a questionnaire survey. Based on those results, principal components for a knowledge management-based performance’s index were identified. Appropriate benchmarks to assess the performances of emergency unit staff were then identified by using analytic hierarchy process (AHP). 管理方案主要成果總結 Our results indicated that the proposed knowledge management-based method for emergency medical units can enhance orientation training and related contents, as well determine the appropriate frequency of such training. Capable of elevating work productivity of staff personnel to 80%, the proposed method can ensure that the rate of rapidly diagnosing the ailments of emergency patients can be increased to 90%. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, effectiveness of the proposed method in raising the quality of emergency medical services and upgrading the knowledge skills of medical professionals can allow staff personnel to fully realize their potential through knowledge sharing. (NOTE : Add 2 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術刊物如何處理作者版權聲明? (PART A)(研究出版倫理)研究生英文編修出版投稿日報 3/3/2015

Roasted coffee beans

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術刊物如何處理作者版權聲明? (PART A)(研究出版倫理)
* 學術英文投稿教學影片 (408) How to Write an Abstract: Research Paper
* Vietnam: Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 8): Bồi dưỡng kỹ năng biên
tập tiếng Anh
* 明白寫作 (英文編修訓練) (9 / 15)
* 非正式商用英文技術報告 (22) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術刊物如何處理作者版權聲明? (PART A)(研究出版倫理)(柯泰德英文編修翻譯)

* 學術期刊要求只有一個作者(通訊作者)簽訂版權轉讓的形式(代表所有作者)。

* 該期刊還要求筆者確認所有作者都看過並同意提交稿件。

* R博士是該論文的通訊作者,她提供所要求的保證。

* 該期刊收到M博士抗議信,他聲稱他沒有被諮詢有關的文件,也並不想成為一名合著者。

* 該期刊然後從它的網站取回文件,直到筆者的抗議得到了解決。

* 通訊作者(博士R)解釋對於M博士反對出版物以作為她拒絕他追求的一種懲罰手段。

* 由於缺乏R博士和M博士之間的溝通,當手稿提交出版,R博士向V博士(她的系主任)保證提交期刊的文件是令人滿意的。

* V博士致信該期刊並確認了R博士的科學卓越工作。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 10-30 )

學術英文投稿教學影片 (408) How to Write an Abstract: Research Paper
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Vietnam: Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 8): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh

Kiến nghị: Sử dụng câu đơn trực tiếp bình thường như: “Danh từ + Động từ + Túc từ/Giới từ. Trừ phi
(a) Giới từ dùng để miêu tả động tác trong mẫu câu như sau (Danh từ + Động từ + Danh từ + Động từ),
(b) Giới từ dùng làm ngữ hạn chế các điều kiện khoa học kỹ thuật (xem bài 5), hoặc
(c) Giới từ làm ngữ chuyển tiếp của hai câu liên tiếp hoặc hai đoạn (xem bài 6), nếu không thì không nên đặt giới từ ở đầu câu.

Lac Hong Online Writing Lab
Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (9 / 15)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

13. The input’s power is greater than the output.

14. The back propagation network can be used estimate the mapping function between the two variables.

15. The novel algorithm is more efficient in terms of computational cost.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (22) (上) 學術英文編修出版新聞

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

簡要的描述管理方案所關心的事項 Our project addressed how to identify the most appropriate knowledge management practices to increase the efficiency of emergency medical units. 闡明特定部門或客戶所關心的工業環境 The feasibility of applying knowledge management to Taiwan’s emergency medical units has received increasing attention, especially the role of knowledge assets in effectively managing the the main resources of such units. 介紹管理問題 Whether an organization can accumulate knowledge skills efficiently and apply them effectively largely determines its competitive strength, an area which knowledge management of emergency medical units has not yet been identified. As is well known, knowledge management comprises four activities involving knowledge: its circulation, creation, accumulation and dissemination, which only have an efficiency of about 77%, 66%, 49% and 25% in emergency medical units, respectively. As each organization has its own unique features, emergency medical units must identify which knowledge management practices are the most appropriate.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術期刊應該如何處理作者不當行為? (PART C)(研究出版倫理)研究生英文編修出版投稿日報 3/2/2015

Bees Collecting Pollen 2004-08-14

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術期刊應該如何處理作者不當行為? (PART C)(研究出版倫理)
* 學術英文投稿教學影片 (407) Writing the Literature Review (Part One)
* Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (25)
* 明白寫作 (英文編修訓練) (8 / 12)
* 非正式工程英文技術報告 (22) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術期刊應該如何處理作者不當行為? (PART C)(研究出版倫理) (柯泰德英文編修翻譯)

* 但是,如果編輯認有更嚴重的問題,那麼他應該考慮收回文件。

* 該期刊的編輯應該詢問作者的機構是否曾進行正式調查。

* 退回的通知並沒有指責故意不當行為的作者。它應該只是陳述事實。

* 文件的作者已被通知取回文件。

* 因此,其他作者應該也被聯繫,並要求作出解釋,看看他們是否知道這個情況。

* 該期刊不應該發布一個關注表達訊息。關注的表達應該針對有一個未解決的,正在進行的調查或發布的證據是不確定的。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 10-32)

學術英文投稿教學影片 (407) Writing the Literature Review (Part One)
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (25)

Lac Hong Online Writing Lab
Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (8 / 12)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

9. The adjustment factors are found by selection of the appropriate levels and to vary the
surrounding factors.

10. Being a volatile compound, the chemist handled the mixture with extreme caution.

11. The new computer has many improved functions that reached the market last week.

12. The modem offered by the manufacturer with the latest functions has many advantages over older
models.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (22) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we identified the root causes incurring low production yield in tape manufacturing by analyzing process parameters and possible causes of major visual defects. 管理方案方法論的細節描述The leading three defect items were determined from production yield data. Possible causes of major visual defects were then simulated based on the cause and effect diagram method. Next, the parameter combination from crossing processes was optimized by using the Taguchi method to reduce the defect rate of the tape process. 管理方案主要成果總結 Our results indicated that the proposed Taguchi method can reduce the occurrence of the leading three defects by 10% and increase the production yield above 80%. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 In addition to providing further insight into how process performance index and production yield in the tape process are related, results of this study can contribute to efforts to increase production yield and enhance industrial competitiveness. (NOTE : Add 2-3 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術刊物如何處理偽造引用的文章? (PART B) (研究出版倫理)研究生英文編修出版投稿日報 3/1/2015

Gardens in Schönbrunn (6)

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術刊物如何處理偽造引用的文章? (PART B) (研究出版倫理)
* 學術英文投稿教學影片 (406) Choosing and Narrowing Research Topics for APA & MLA Essays
* Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (24)
* 明白寫作 (英文編修訓練) (7 / 12)
* 非正式工程英文技術報告 (22) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術刊物如何處理偽造引用的文章? (PART B) (研究出版倫理) (柯泰德英文編修翻譯)

* 問:還有其他的學術期刊有類似的問題,什麼是正確的方式來處理這樣的問題?

* 建議:以這種方式更改的引用幾乎就像偽造數據。

* 該期刊的編輯寫信給作者,並解釋說這行為是不可接受的,而作者的機構將被告知這個情況。

* 該期刊編輯還檢查由該作者發表的其他文章,看看這是不是一個長久存在的問題。

* 其他期刊的編輯應該被聯繫,並告知作者這種不當行為。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 10-29)

學術英文投稿教學影片 (406) Choosing and Narrowing Research Topics for APA & MLA Essays
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (24)

Lac Hong Online Writing Lab
Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (7 / 12)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

5. After the board meeting was finished, they left the room.

6. It is preferred in standard methods to select a tentative model based on censored data.

7. This study focuses on examination of Taguchi’s two step procedure and demonstrating how the
wafer quality is improved in the deposition process.

8. The two step procedure attempts to identify those factors that significantly affect the signal-
to-noise (SN) ratio and finding the adjustment factors that markedly influence the mean.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (22) (上)

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

簡要的描述工程方案所關心的事項 Our project focused on lowering production costs and sustaining or even enhancing product quality of integrated circuit components. 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境 As the semiconductor industry rapidly evolves, integrated circuit components continuously develop in line with consumer requirements for thinner and miniaturized electronic products. Wafer chips and system boards have a limited link distance when using a lead frame in conventional semiconductor package technologies, making it impossible for them to conform to high speed communication and high channel density requirements. A collaborative effort between manufacturers of chip packages and carriers has devised a new package technology, i.e., tape automated bonding, a new wafer chip carrier and tape. As a promising alternative to the above limitations, a tape can contain thinner channels with a shorter electrical connection distance between chip and system board to comply with high speed communication and numerous channel requirements. 介紹管理問題 Process capacity index-Cpk is used to determine the capability performance and equipment stability of the tape manufacturing process. Additionally, process capacity index should, in theory, be positively related to production yield. However, production yield is insufficient even when the tape process has an acceptable Cpk value and stable trend chart in statistical process control. Short, open and etching defects are major defect items identified during analysis of yield loss during final visual inspection. For instance, the final visual inspection yield of tape is under 75%. Moreover, major three defect rates are -8.5% for short, -4.3% for open and -2.8% for etching processes. The inability to enhance the production yield of the tape process makes it impossible to achieve a satisfactory production yield owing to the lack of a good Cpk, ultimately incurring high production costs and low product quality.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術期刊應該如何處理作者不當行為? (PART B)(研究出版倫理)研究生英文編修出版投稿日報 2/28/2015

El Hemisférico, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia, España, 2014-06-29, DD 75-77 HDR

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術期刊應該如何處理作者不當行為? (PART B)(研究出版倫理)
* 學術英文投稿教學影片 (405) Thesis Statement: How to Write Strong Thesis Sentence for Your Essay
* Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (23)
* 明白寫作 (英文編修訓練) (6 / 12)
* 非正式商用英文技術報告 (21) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術期刊應該如何處理作者不當行為? (PART B)(研究出版倫理) (柯泰德英文編修翻譯)

* 該期刊同意作者的機構,這種不當行為,應立即通過發出已知讀者。

* 該期刊告訴筆者的機構,如果筆者一直拒絕收回的文件,該期刊將發表一份為作者提出要求的增編。

* 作者的機構回答時指出,該機構的名稱不能與文章有關。

* 問題:期刊在這種情況下發布關注表達訊息是適當的?

* 建議:該期刊主編必須決定是否收回文件或通過增編糾正。

* 如果期刊編輯認為只有這個數字是不正確的,但本文的其餘部分是可靠的,那麼他應該刊登更正啟事。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 10-32)

學術英文投稿教學影片 (405) Thesis Statement: How to Write Strong Thesis Sentence for Your Essay
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (23)

Lac Hong Online Writing Lab
Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (6 / 12)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

1. Either the supply or consumers determines the market outcome.

2. The department chairman and professor are my current employer.

3. Telecommunications have been widely studied in recent years.

4. The optimization phase determines a feasible factor level combination to optimize the process
quality. This may be difficult for users without previous statistical training.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (21) (下)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we developed an integrated marketing communication (IMC)-based strategy for the banking sector to reduce overhead costs in marketing and establish a clear enterprise brand image for consumers to easily recognize 管理方案方法論的細節描述 The optimal marketing resource allocation model was adopted to quantitatively investigate the information of nine credit card issuers in banks with respect to the way in which they allocate resources. Exactly how the Taiwan bank sector allocates its marketing resources was then analyzed using the Delphi technique and analytic hierarchy process (AHP) method. Next, a consistency examination was performed to control the accuracy of research results. Additionally, a questionnaire survey was sent to banking experts, along with an AHP-based survey sent to experts in industry. Based on those results, a priority sequence for the weight ration of the optimal marketing resource allocation model was derived . Moreover, the relevant weight ratio of each level and priority was analyzed 管理方案主要成果總結 According to our results, the proposed IMC-based strategy can enable enterprises to implement IMC-related practices efficiently. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, the proposed IMC strategy can adopt optimal marketing resource allocation theory based on the AHP method, obtaining an objective expert’s opinion, each factor weight distribution, thus providing a valuable reference for decision makers concerned with the efficient allocation of marketing resources. (NOTE : Add 2 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術刊物如何處理偽造引用的文章? (PART A) (柯泰德英文編修翻譯) 研究生英文編修出版投稿日報 2/27/2015

El Hemisférico, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia, España, 2014-06-29, DD 63-65 HDR

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術刊物如何處理偽造引用的文章? (PART A) (柯泰德英文編修翻譯)
* 學術英文投稿教學影片 (404) MLA Style Essay Format – Word Tutorial
* Vietnam: Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 7): Bồi dưỡng kỹ năng biên
tập tiếng Anh
* 明白寫作 (英文編修訓練) (5 / 12)
* 非正式商用英文技術報告 (21) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術刊物如何處理偽造引用的文章? (PART A) (柯泰德英文編修翻譯)

* 提交學術期刊的一篇文章被送往同行評審,編委會成員意識到一些引用是不正確的:出版日期已經改為更近的日期。

* 對此,筆者歸咎於他的研究助理改變引用的日期,因為教師偏好更近的日期。

* 作者道歉,並表示願意改正以繼續同行評審。

* 該期刊的編輯說,該手稿是基於引用中的嚴重錯誤而被拒絕。

* 筆者也有這樣的尚未發表的接受手稿。經過認真審查,該期刊的編輯發現在引用部份有同樣的問題。

* 由於期刊已經接受了稿件,期刊編輯同意讓筆者來糾正引用。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 10-29)

學術英文投稿教學影片 (404) MLA Style Essay Format – Word Tutorial
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Vietnam: Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 7): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh

Kiến nghị: Giữ nguyên các hình thức câu đơn giản mà trực tiếp như “Danh từ + Động từ + Thụ từ/
Giới hệ từ”, đồng thời tránh để giới hệ từ so sánh ở đầu câu.

Lac Hong Online Writing Lab
Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (5 / 12)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

16. When a student is preparing for an examination, you should get plenty of rest before the test.

17. The professor prefers using a calculator to estimate costs instead of using a pen because they can
more easily add numbers.

18. The graduate student recorded the data and then writes a summary report.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (21) (上)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

簡要的描述管理方案所關心的事項 Our recent project addressed how to mitigate the high consumer turnover rate among credit card consumers that adversely impacts the company’s revenues.. 闡明特定部門或客戶所關心的工業環境 Credit cards are used pervasively worldwide, encouraging consumer behavior while alleviating security concerns and offering convenience. Credit card issuing companies, retailers, the receiving bank and credit card agencies have become the mainstream means of societal transactions. In a cashless century, credit cards encourage consume spending by borrowing the cash for a purchase in advance. 介紹管理問題 Given rapid changes in consumer trends, credit card issuing companies often lose their competitiveness owing to a high consumer turnover rate. As is estimated, the economies of scale for the credit card issuing sector are approximately 500,000 credit cards. However, with the increasing number of credit card issuing companies, that figure will increase to 700,000. While Taiwan currently has 54 credit card issuing companies, forty of those have not achieved economies of , explaining the fierce competition in this sector. The inability of credit card issuing companies to enhance communication with consumers through effective procedures such as integrated marketing communication makes it impossible to promote the brand recognition of the banking sector in issuing credit cards.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術期刊應該如何處理作者不當行為? (PART A)(研究出版倫理)研究生英文編修出版投稿日報 2/26/2015

El Hemisférico, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia, España, 2014-06-29, DD 70

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術期刊應該如何處理作者不當行為? (PART A)(研究出版倫理)
* 學術英文投稿教學影片 (403) Why Peer Reviewed Academic Journal Articles Not Magazines?
* Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (22)
* 明白寫作 (英文編修訓練) (4 / 12)
* 非正式工程英文技術報告 (21) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術期刊應該如何處理作者不當行為? (PART A)(研究出版倫理) (柯泰德英文編修翻譯)

* 作者D的機構聯繫的學術期刊,並表示,他們發現了嚴重的不端行為的文章,作者D的發表在該期刊。

* 該機構要求該作者D從該期刊收回的文件,但他拒絕這樣做。

* 該機構聯繫該期刊說,該機構的名稱不應該與文章有關。

* 該機構認為,這種不當行為,應立即知道期刊A的讀者。

* 作者中D進行通信時後,該期刊證實,撰文人犯下不當行為,並要求筆者收回紙張。

* 但是,筆者D拒絕這樣做,並提議出版增編,以彌補在期刊上文章的錯誤。

* 雖然該期刊有一個取回文件的權利,該期刊不希望收回文件。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 10-32)

學術英文投稿教學影片 (403) Why Peer Reviewed Academic Journal Articles Not Magazines?
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (22)

Lac Hong Online Writing Lab
Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (4 / 12)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

13. The proposed procedure corrects dimensional distortion and errors better.

14. Our company prefers that organization more than their institute.

15. The new company is as competitive, if not more competitive than, existing ones.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (21) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:
介紹管理方案的目標 Therefore, we developed a measurement method capable of determining the process capability, thus reducing the defect rate and customer complaints by optimizing the process parameters. 管理方案方法論的細節描述 A measurement method for wire bonding tension was reviewed based on replies from the wire bonding defect inline and analysis of customer complaints. Process capability was then estimated accurately. Next, process parameters were optimized by using the Taguchi method to enhance quality of wire bonding. 管理方案主要成果總結According to our results, the proposed measurement method can reduce the wire bonding defect rate from 0.2% to 0.1%. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 In addition to contributing to efforts to develop a feasible measurement method of wire bonding tension, the proposed method can simulate the root cause of wire bonding defects, ultimately providing a solution for rising wire bonding tension in the IC packaging industry in order to enhance assembly yield and wafer quality.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術刊物應該如何處理作者研究論文作者順序爭執? (PART B) (研究出版倫理)研究生英文編修出版投稿日報 2/25/2015

Klagenfurt Lendkanal Wasserspiegelung 07102008 1113

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術刊物應該如何處理作者研究論文作者順序爭執? (PART B) (研究出版倫理)
* 學術英文投稿教學影片 (402) Communicating Science
* Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (21)
* 明白寫作 (英文編修訓練) (3 / 12)
* 非正式工程英文技術報告 (21) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術刊物應該如何處理作者研究論文作者順序爭執? (PART B)(研究出版倫理) (柯泰德英文編修翻譯)

*在任何情況下,該期刊將繼續進行,一旦它已收到來自作者所有版權的同意形式。

*忠告:因為博士F有利益衝突(作者之一),他應該充當調解人?

*該期刊的編輯應與其他作者聯絡並詢問他們的意見。

*為了避免將來出現類似情況,提交後,所有作者都應該被包括在所有通信中,以確保他們都知道文件已經提交,並了解有關的文件的決定。

*該期刊的編輯也應與大學的教務長聯絡,並要求他進行調查。

*最後,作者要解決這個問題,而不是編輯。這是一個作者之間爭端。如果爭端得不到解決,本文不應該被發表。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 10-35)

學術英文投稿教學影片 (402) Communicating Science
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (21)
Lac Hong Online Writing Lab

Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (3 / 12)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:
9. The notions can be simply modified by implementing the following procedure:
Select the levels that maximize SN.
Estimate the slope of the linear regression model.
The control factors and the adjustment factors must be identified.
Identify the control factors that significantly affect the variables.
The target must be adjusted as much as possible.

10. To simulate the program, precautions must be taken by the engineer.

11. As a graduate student, my academic advisor gave me much valuable advice.

12. Before examining all of the available options, the decision was made to initiate the plan.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (21) (上)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

簡要的描述工程方案所關心的事項 Our recent project examined how to curtail the high wire bonding defect rate and subsequent customer complaints 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境 Wire bonding of IC packages is a critical process for both breakdown yield and product reliability. 介紹管理問題 Although intension of first wire bonding has been used to determine the quality of wire bonding, most analyses of wire bonding defects inline and customer complaints with wire bonding defect indicate that the failure location was not located on first wire bonding. For instance, the defect rate caused by wire bonding was 0.2% and three customer complaints were related to wire bonding fault in 10Mpcs production output. The inability to identify the root cause of wire bonding defects and eliminate them makes it impossible to identify the optimal process parameters, exacerbating the high wire bonding defect rate and customer complaints.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術刊物應該如何處理作者研究論文作者順序爭執? (PART A)(研究出版倫理)研究生英文編修出版投稿日報 2/24/2015

Chateau du Loup

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術刊物應該如何處理作者研究論文作者順序爭執? (PART A) (研究出版倫理)
* 學術英文投稿教學影片 (401) Communicating Science to Non-Scientists
* Vietnam: Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 6): Bồi dưỡng kỹ năng biên
tập tiếng Anh
* 明白寫作 (英文編修訓練) (2 / 12)
* 非正式商用英文技術報告 (20) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術刊物應該如何處理作者研究論文作者順序爭執? (PART A)(研究出版倫理) (柯泰德英文編修翻譯)

* 手稿通訊作者(博士F)無法從一個作者取得版權同意,因為有關研究論文的作者順序分歧。

* 拒絕簽署版權筆者(博士D)堅持認為,她應該是第一或第二作者(而不是第三個);她打算阻止出版,如果做不到這一點。

* 系主任(博士F)不願意改變作者的順序,因為他認為目前準確地反映了作者科研投入。

* 同時,博士D並沒有回答博士F要求合作的信函。

* 博士F已被指示不能私下和博士D聯絡,必須通過e-mail或第三方法人代表溝通。

* 該期刊並不想繼續出版,直到這些問題得到解決,在面對法律行動或有收回文件的風險。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 10-35)

學術英文投稿教學影片 (401) Communicating Science to Non-Scientists
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Vietnam: Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 6): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh

Lac Hong Online Writing Lab
Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (2 / 12)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

5. The graduate assistant conducted the experiment. Time and the amount of pressure applied to the
conductive material were essential to success; however, it lasted too long.

6. Different criteria often conflict with each other, which implies that simultaneously optimizing
different objectives is relatively difficult.

7. The Taguchi approach combines experimental design techniques with quality loss considerations and
the average quadratic loss is minimized as well.

8. Engineers must either combine all inputs to create the output of a product or the parameter values
must be set so that the product’s performance remains unaffected.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (20) (下)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we created an inventory stock management model that coordinates the efforts of suppliers and retailers, in which the inventory stock model of distribution for the normality is adopted to determine the minimum total cost via the metering method. 管理方案方法論的細節描述The (s, Q) policy of the inventory stock between the supplier and the manufacturer was adopted to reduce the amount of minimum stock required to reduce the total cost when ordering larger quantities. Problems encountered between the supplier and the manufacturer in predicting the required amount of inventory stock were then addressed individually. Next, the stock model (s , Q) was utilized to derive the inventory stock models for the supplier and manufacturer without complex mathematical equations For the inventory stock cost, sales volume and orders in short supply, the most appropriate control channel was adopted by the supplier and the manufacturer, followed by mathematical analysis and estimation. 管理方案主要成果總結 Our results indicated that the proposed inventory management model can determine the most economic purchasing amount, purchasing opportunity and inventory stock policy for both the supplier and the manufacturer. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 By using random and the most appropriate control measures, the proposed management model can determine precisely the demand between the supplier and the manufacturers, reduce overhead costs and enable enterprise managers to select the most effective inventory stock policy to enhance overall operations. (NOTE : Add 2 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術刊物如何處理利益衝突的可能? (PART B)(研究出版倫理)研究生英文編修出版投稿日報 2/23/2015

Ekfa fenster süden

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術刊物如何處理利益衝突的可能? (PART B)(研究出版倫理)
* 學術英文投稿教學影片 (400) The Art of Science Communication
* Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (20)
* 明白寫作 (英文編修訓練) (1 / 12)
* 非正式商用英文技術報告 (20) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術刊物如何處理利益衝突的可能? (PART B)(研究出版倫理) (柯泰德英文編修翻譯)

* 建議:除了要求作者提交數據,期刊應該鼓勵並提供有關數據庫的信息。

* 該期刊也應該公佈有關數據庫的所有者權益聲明。

* 期刊只能鼓勵作者:提交他們的數據應該是有選擇性的;其他數據庫可能在將來被開發。

* 該期刊的編輯應該寫文章鼓勵作者把所有基因數據提交到數據庫。

* 該期刊的編輯也應寫信給其他期刊編輯有關集中數據收集策略的好處。

Committee on Publication Ethics (COPE) (Case No. 11-04 )

學術英文投稿教學影片 (400) The Art of Science Communication
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Vietnam: Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (20)

*Mô tả khóa học: Khóa học này tập trung chủ yếu vào việc dạy các chuyên gia công nghệ làm thế nào để kết hợp quá trình viết và nghiên cứu để bài báo đưcọ viết một cách hiệu quả và có cấu trúc rõ ràng.

*Lợi ích của khóa học: Sau khi trải qua khóa học, học viên có thể
(a) Tổ chức và viết bài báo khoa hoc hoặc báo cáo kỹ thuật một cách tiết kiệm thời gian.
(b) Xác định được sở thích của người đọc để bài báo trở nên thân thiện với người đọc hơn.

Lac Hong Online Writing Lab
Trung tâm Viết báo Khoa học bằng tiếng Anh Đại học Lạc Hồng

明白寫作 (英文編修訓練) (1 / 12)

科技英文寫作者常常寫非所想,當然誤導了讀者,此時明白寫作就很重要,除了要把文章寫得精確以外,更要使讀者不誤解您的意思。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

1. The number of banks charging their customers ATM user fees are increasing.

2. The majority of the committee feel that the right decision was made.

3. Time as well as temperature are important during the batch process.

4. The professor told the student that he needed to finish early.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (20) (上)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

簡要的描述管理方案所關心的事項 Our working group has become increasingly intrigued with the increasing incidence of overstocked inventory that ties up company funds. 闡明特定部門或客戶所關心的工業環境 Unforeseeable circumstances in the constantly fluctuating business climate necessitate that enterprises adopt effective inventory management practices to strengthen their competitive edge. Inventory stock is often viewed as a somewhat static resource of economic value, with the quality of its management directly impacting company operations. Therefore, an effective stock inventory system is essential in the supply chain of commercial activities. 介紹管理問題 However, while focusing on specific stock inventory systems to achieve the most appropriate design, previous studies have seldom addressed the supplying chain strategy for stock inventory of multiple products and many suppliers. The research directions and research methods in inventory stock policies developed previously widely vary. While some policies emphasize reducing the retailer’s costs, other’s focus on decreasing the producer’s overhead costs. While fierce market competition makes it difficult for a company to assess its current market position, efforts must be made to consider how to effectively manage stock inventory so that both the producer and the retail reap profits. Either simulation or statistical approaches are adopted to establish inventory stock management policies. Simulation requires much time, making it inefficient with questionable results. Statistical approaches can only offer guidelines aimed at simplifying either the inventory stock administrative system or a complex system intended to establish approximate mathematical patterns; such approaches are often difficult to interpret. According to investigations of commercial practices in the United States over the past decade, the oversupply of inventory stock accounts for 20% of the gross domestic product (GDP) in the United States, subsequently tying up an enterprise’s funds. The American Council of Logistics Management Statistics recently indicated that 20% – 30% of revenues generated from sales of different industries is consumed in the interflow of commodities. Suppliers and manufacturers have many unnecessary overhead costs that can be identified through an effective inventory stock administrative system. Maloni and Benton (1997) suggested that instituting inventory management procedures throughout the entire supply chain can significantly reduce overhead costs, simplify the interflow of commodities, increase the sharing of information, and allow each unit in the supply chain to increase economic benefits through efficiency. As short supply or overstocked inventory is a common dilemma in modern business, the inability to enhance stock inventory management practices will exacerbate short supply situations, increase customer dissatisfaction, create bottlenecks on the production line and tarnish an enterprise’s reputation. Correspondingly, overstocked inventory will tie up company funds, subsequently reducing the return rate of investment and the turnover rate of total assets, ultimately lowering the effectiveness of enterprise management.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source: