柯泰德獲新竹市政府頒發教育貢獻感謝狀

相關報導:

學術指導者應詢問具體的學生問題 (研究生英文編修出版投稿日報) 4/28/2015

Fakarava-ponton-rotoava

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術指導者應詢問具體的學生問題
* 學術英文投稿教學影片 (464) Writing in the Sciences 1.6 – Stanford University Online
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 27/4/2015
* 再次檢查錯誤的比較詞及粗心的疏漏 (明白寫作) 英文編修訓練 (2 / 12)
* 非正式商用英文技術報告 (36) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

學術指導者應詢問具體的學生問題

* 學生感到沮喪,因為缺乏研究進展
你的研究生,對研究有一個現實的看法?
他們在前進的道路上對不可避免的困難做好準備?

* 學生對於研究感到高度壓力
學生知道在大學或部門的學生輔導服務和壓力管理嗎?

* 學生在完成學業後不清楚自己的職業生涯的下一階段
研究生知道跟求職有關的大學資源嗎?
學生們是否被鼓勵,早在研究階段即進行相關的職業選擇呢?

* 學生在一定的標準下對進行研究的能力缺乏信心。
給研究生足夠的反饋,以幫助他們了解他們的表現和工作水平?

Source: The PhD Well-being Assessment – Information for Academic Supervisors (imperial.ac.uk)

學術英文投稿教學影片 (464) Writing in the Sciences 1.6 – Stanford University Online
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 27/4/2015

* Dự báo xu hướng thị trường (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

– Trình bày ngắn gọn lý do cho việc phát triển sản phẩm này.

– Chỉ ra những xu hướng thị trường trong lĩnh vực phát triển trong khi mô tả các khía cạnh tài chính
của phát triển sản phẩm này.

– Trực quan mô tả chiến lược và cách tiếp cận để phát triển sản phẩm của tổ chức.

– Tổng hợp kết quả khảo sát thị trường, đặc biệt là về tiềm năng và loại ứng dụng sản phẩm thương mại
của sản phẩm.

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (52) : 5 Top Tips for PhD Jobseekers

* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (7) (phần 2)

* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

再次檢查錯誤的比較詞及粗心的疏漏 (明白寫作) 英文編修訓練 (2 / 12)

不合邏輯及不完整的比較詞造成更多的含糊不清,同時注意不小心漏掉的字。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

5. The two step-procedure assumes that the sample standard deviation is proportional the sample
mean.

6. The novel material described herein has a higher withstanding temperature.

7. The university stresses discipline more than the institute.

8. The peak is as high, if not higher than, other ones.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (36) (上)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

簡要的描述管理方案所關心的事項 Our project addressed how to prevent a further loss in revenues that hospitals have experienced under the national health insurance scheme in Taiwan. 闡明特定部門或客戶所關心的工業環境 Changes in Taiwan’s National Health Insurance policy have led to stringent competition among an increasing number of hospitals to receive case payment for treating patients given a fixed allocated budget, necessitating that hospitals change their management approaches to remain competitive. 介紹管理問題 Given the increasingly competitive medical treatment services offered nationwide, conventional management methods have lost their competitiveness in handling case-payment schemes owing to the inability to fully understand market needs, which is essential to establishing an effective strategy to increase revenues. For instance, each of the five hospitals in Hsnchu, Taiwan has lost $NT 1,200,000 annually in revenues owing to the inefficient management of case-payment schemes. The inability to handle case-payment schemes effectively will lead to a further loss in hospital revenues, eventually leading to a reduction in personnel and community services.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

研究生五個階段的完成度動機 (研究生英文編修出版投稿日報) 4/27/2015

Windbuchencom

研究生英文編修出版投稿日報:
* 研究生五個階段的完成度動機
* 學術英文投稿教學影片 (463) Writing in the Sciences 1.5 – Stanford University Online
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 26/4/2015
* 再次檢查錯誤的比較詞及粗心的疏漏 (明白寫作) 英文編修訓練 (1 / 12)
* 非正式工程英文技術報告 (36) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

研究生五個階段的完成度動機

* 第一階段:穿制服下的樂觀 – 一切都是新的,你會發現你研究計劃激動人心。

* 第二階段:知情下的悲觀 – 你已工作了一段時間,你開始意識到,這個研究計劃可能對你有點大,因為你沒有得到任何有意義
的結果。

* 第三階段:危機的含義 – 在研究生活中,仍奮力研究。你覺得你已經浪費了很多時間,你做了很多無用的小項目。

* 第四階段:崩潰和燃燒殆儘(可選擇性的) – 負面情緒可能接管,導致輕微的抑鬱症。在這個階段,很多人認為他們浪費自己
的時間並且放棄。

* 第5階段:知情下的樂觀 – 你開始了解你的領域,並通過發表研究對領域產生貢獻 – 即使你的研究可能沒有你原先想的那麼
好。

Source: 5 Phases of PhD Motivation Explained: The Roller Coaster Curve (juliopeironcely)

學術英文投稿教學影片 (463) Writing in the Sciences 1.5 – Stanford University Online
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 26/4/2015

* Yêu cầu thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

– Giải thích lý do tại sao liên lạc đã được thực hiện để yêu cầu thông tin

– Mô tả nhu cầu của một tổ chức thông tin

– Trực tiếp yêu cầu thông tin

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (51) : ‘Academic Job Interviews: Top Tips for Success’

* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (7) (phần 1)

* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

再次檢查錯誤的比較詞及粗心的疏漏 (明白寫作) 英文編修訓練 (1 / 12)

不合邏輯及不完整的比較詞造成更多的含糊不清,同時注意不小心漏掉的字。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

1. Our algorithm is more accurate with respect to computational time.

2. The chemistry department cooperates with local industry more than their department.

3. The novel material is as strong, if not stronger than, available ones.

4. The research department’s productivity is higher than the administrative division.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (36) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標Therefore, we developed an efficient mechanism, capable of optimizing utilization capacity and decreasing wasted upstream bandwidth. 管理方案方法論的細節描述 A dynamic bandwidth allocation (DBA) algorithm was derived. Parameters that affect bandwidth allocation, e.g., RTT, SLA and queue report, were then identified. Next, each client’s report with respect to buffer utilization was modified. Additionally, the DBA algorithm was used to determine the efficient bandwidth length of each client. 管理方案主要成果總結 Our results indicated that the proposed DBA algorithm can achieve bandwidth utilization capacity of 80%.管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, the proposed algorithm can utilize upstream bandwidth efficiently, subsequently lowering costs. (NOTE : Add 2-3 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

您的研究論文摘要清單 (研究生英文編修出版投稿日報) 4/26/2015

Uganda-Kob

研究生英文編修出版投稿日報:
* 您的研究論文摘要清單
* 學術英文投稿教學影片 (462) Writing in the Sciences 1.4 – Stanford University Online
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 25/4/2015
* 去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (12 / 12)
* 非正式工程英文技術報告 (36) (上)
您的研究論文摘要清單

* 你的摘要有多長?對於一個完整的文件,它通常需要是最低200字和最多350字以內

* 你摘要提供的背景資料有那些,如研究要解決的問題,及以前的研究曾試圖但未能解決的問題?

* 你的方法或理論和以前的學術研究有什麼區別?

* 你清楚地說明你的研究目標?

* 你簡要地總結一下您的研究方法嗎?

* 在您的研究裡,你有沒有發現什麼新的事實?

* 你可以得到什麼樣的結論呢?

* 你的工作在你所在領域的獨創性為何,特別是在理論和實踐上的貢獻是什麼?

Source: Your essential ‘how-to’ guide to writing good abstracts(lse.ac.uk)

學術英文投稿教學影片 (462) Writing in the Sciences 1.4 – Stanford University Online
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 25/4/2015

* Sắp xếp chương trình tham quan du lịch (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

– Thừa nhận chuyến thăm sắp tới

– Danh sách chi tiết của hành trình du lịch

– Đề nghị chào đón về lộ trình đề xuất

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (50) :

* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 2)

* Thực hiện (Ví dụ: Business Management)

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (12 / 12)

修飾語必須放在所要修飾的字之旁。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

9. When applying for graduate school admission, my academic advisor gave me valuable insight.

10. To make sound administrative decisions, many perspectives should be considered.

11. While scrolling down the screen, the monitor display suddenly turned off.

12. After attending the seminar that lasted all day, small group sessions were attended after dinner.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (36) (上)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

簡要的描述工程方案所關心的事項 Our management supervisors recently expressed concern over how to determine the upstream bandwidth of each client efficiently. 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境Downstream traffic in EPON network topology is broadcasted to each client node, and upstream traffic is transmitted unicastly based on the TDM mechanism. The TDM mechanism is utilized to allocate the upstream granted for each client. 介紹管理問題 Static bandwidth allocation is a conventional means of allocating the upstream bandwidth. Although a fixed upstream bandwidth is assigned to each client, this method can not optimize bandwidth utilization. A client with grants but not transmitted data occupies the upstream bandwidth. Additionally, a client with data waits for transmission until its time is up, subsequently wasting upstream bandwidth. For instance, allocating static bandwidth expends an upstream bandwidth of between 20%-50%. The inability to devise an efficient algorithm capable of determining the upstream bandwidth of each client will expend a substantial amount of upstream bandwidth.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

如何撰寫教學理念聲明 (研究生英文編修出版投稿日報) 4/25/2015

Episyrphus balteatus male - flying (aka)

研究生英文編修出版投稿日報:
* 如何撰寫教學理念聲明
* 學術英文投稿教學影片 (461) Writing in the Sciences 1.3 – Stanford University Online
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 24/4/2015:
* 去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (11 / 12)
* 非正式商用英文技術報告 (35) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

如何撰寫教學理念聲明

* 不要只是從您的履歷複製資料。

* 不要含糊或無意義的說明教學目標或理念。應提供實際的例子或證據。

* 盡量簡短。使您的文字簡潔,且盡可能明確。避免過度使用陳述例如“,” I run a student-centered classroom.“

* 詳細說明你的教學理念如何配合研究原則

* 盡可能謙虛,不誇大你的成就。

* 請記住,教學的主角是學生,而不是教師可以如何使自己得到私人利益

* 專注於你的教學,但也說明你的研究如何影響授課。

* 說明你的教學理論方法和如何使用在課堂作業的指定上。

Source: How to Write a Statement of Teaching Philosophy (chronicle)

學術英文投稿教學影片 (461) Writing in the Sciences 1.3 – Stanford University Online
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 24/4/2015

* Mời Loa và tư vấn (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

– Mời một diễn giả

– Mô tả mục đích của bài giảng

– Giải thích chi tiết của bài giảng

– Mô tả giao thông vận tải và chỗ ở chi tiết

– Hướng dẫn người nói những gì để chuẩn bị trước khi chuyến thăm

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (49) : ‘What is an academic interview like?’

* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 1)

* Nền tảng (Ví dụ: Business Management)

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (11 / 12)

修飾語必須放在所要修飾的字之旁。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

5. Before moving into the student dormitory, full payment for the semester was required by the school.

6. As a computer instructor, students must be closely monitored.

7. To excel in academics, concentration skills must be developed.

8. To compensate the invited speaker for his participation, hotel accommodations and roundtrip airfare
were provided by the conference committee.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (35) (下)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we applied various combinations of stock prices, strategies of service level and optimized model decision system to strengthen the effective management of stock, dynamic simulation and analysis of an enterprise’s performance. 管理方案方法論的細節描述 The stock policy, stock cost, service level and lack of goods strategy were analyzed using a dynamic model. A criterion to assess the operational performance of enterprises was then designed based on interviews with experts in the field. 管理方案主要成果總結 Our results indicated that, once established, a stock administrative decision system can calculate effectively the most economic amount for purchase, the optimal purchase opportunity and optimal stock policy. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, the proposed stock administrative decision system can identify the most economical purchase quantity, optimal purchase opportunity and optimal stock policy, thus enabling administrators to make the best decisions and enhance the performance of operations. (NOTE : Add 2 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

如何執行學習任務 (研究生英文編修出版投稿日報) 4/24/2015

Sympetrum flaveolum - side (aka)

研究生英文編修出版投稿日報:
* 如何執行學習任務
* 學術英文投稿教學影片 (460) Writing in the Sciences 1.2 – Stanford University Online
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 23/4/2015
* 去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (10 / 12)
* 非正式商用英文技術報告 (35) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

如何執行學習任務

*把整個任務分解成較小的步驟 – 創建一個路線圖來提前完成任務

*估計所需的時間 – 估計整個任務需要多少時間比估計較小的任務需要多少時間困難

*在你開始之前,備齊需要的所有工具和文件 –

*記錄有關的學術研究任務的問題和假設

*記錄過程包括文件草案日期及在筆記上列出明細表

Source: How to Tackle a Large Task (phdtalk)

學術英文投稿教學影片 (460) Writing in the Sciences 1.2 – Stanford University Online
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 23/4/2015

* Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

– Yêu cầu sự cho phép để thực hiện một chuyến thăm kỹ thuật

– Trong đó nêu rõ mục đích của chuyến thăm kỹ thuật

– Giới thiệu trình độ của một người hoặc kinh nghiệm tổ chức của một người

– Khen thưởng các tổ chức để được truy cập

– Phác thảo chi tiết của chuyến thăm kỹ thuật

– Yêu cầu xác nhận chính của chuyến thăm kỹ thuật

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (48) : ‘How do I prepare for a Skype interview?’

* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (8) (phần 2)

* Thực hiện (Ví dụ: Business Management)

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (10 / 12)

修飾語必須放在所要修飾的字之旁。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

1. Being made of concrete, the construction worker had difficulty in breaking the pavement.

2. Unable to pay their monthly bills, the finance company provided solutions for debt-ridden consumers.

3. After examining available options, feasible payment schedules were arranged by the financial
consultant.

4. Registering for the fall semester, many elective courses were selected by the student.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (35) (上)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

簡要的描述管理方案所關心的事項 Our recent project addressed how to identify potentially wrong decisions that enterprises make in production management. 闡明特定部門或客戶所關心的工業環境 Inventory management and related policymaking play a vital role in business administration, covering the confirmation of orders placed and their prompt delivery time in order to enhance the quality of service and operations. 介紹管理問題 While attempting to identify the most economical purchase quantity, optimum purchasing opportunities and optimum stock policies, conventional mathematical approaches adopted in previous inventory management-related research fail to consider a choice relation among relevant stock prices, including choice relations in the service level of the stock and total cost of the stock, as well as the ability of different stock policies to produce different stock cost associations. For instance, while inventory management in Taiwanese business administration has an implementation rate of 37%, effectively promoting the performance of operations only requires an implementation rate of 19%. The inability to improve upon conventional inventory management practices makes it impossible for academic researchers to analyze effectively all relevant commercial activities in Taiwan, including accuracy in ordering prediction, current market trends and the operational performance of individual enterprises. Moreover, incorrect inventory management practices will cause enterprises to make wrong decisions in production management.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

學術顧問可以冷靜下來,或鼓勵沮喪研究生的方法 (研究生英文編修出版投稿日報) 4/23/2015

Kamakura Budda Daibutsu front 1885

研究生英文編修出版投稿日報:
* 學術顧問可以冷靜下來,或鼓勵沮喪研究生的方法
* 學術英文投稿教學影片 (459) Writing in the Sciences 1.1 – Stanford University Online
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 22/4/2015
* 去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (9 / 12)
* 非正式工程英文技術報告 (35) (下)
學術顧問可以冷靜下來,或鼓勵沮喪研究生的方法

* “我能做些什麼來幫助嗎?”

* “我可以幫助你到計劃的下一階段?”

* “這個困難應可通過”(或其他類似的令人鼓舞的評論)

* “你最後一次有類似問題時的處理方式?”

* “我要離開一段時間,所以你可獨自一人工作 – 但我會回來後,我們可以在一起好好做事”

* “本論文將是很有趣/重要/有價值的。我相信你的能力!“

* “你做了一點的工作即是向前邁進了一步。如果你在工作你就不會倒退。“

你可以想到其他鼓勵沮喪研究生的方法嗎?

Source: 5 ways to soothe an anxious PhD student (thethesiswhisperer)

學術英文投稿教學影片 (459) Writing in the Sciences 1.1 – Stanford University Online
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 22/4/2015

* Trao đổi thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

– Trình bày mối quan hệ của việc trao đổi thông tin

– Thông qua việc trao đổi thông tin sẽ cung cấp kinh nghiệm cho cá nhân hoặc tổ chức

– Thông qua việc trao đổi thông tin mà khen ngợi một người hay một tổ chức nào đó

– Miêu tả chi tiết mối quan hệ của việc trao đổi thông tin

– Thể hiện sự lạc quan đối với mối quan hệ trao đổi thông tin

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (47) : ‘Academic interview presentations – teaching or
research focused?’

* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (8) (phần 1)

* Nền tảng (Ví dụ: Business Management)

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
http://owl.lhu.edu.vn/trao-doi-thong-tin-truyen-thong-truc-tuyen-hieu-qua/

去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (9 / 12)

修飾語必須放在所要修飾的字之旁。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

9. To encourage adult literacy, public reading rooms have been established in the city.

10. When logging onto the Internet, complicated programming tasks are unnecessary.

11. As a child, my mother encouraged me to read many books.

12. Entering the apartment, the lights had been left on.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (35) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we developed an adaptive clock recovery method to generate the clock signal in order to synchronize the clock, ensuring that the received data satisfies the criteria. 管理方案方法論的細節描述 Referred to herein as differential clock recovery, the proposed method can utilize common clock information on both ends. The transmitting side and receiving side can be synchronized with each other based on common clock information. GPS devices or some network time protocols can be used similarly to using the differential clock recovery method. Despite increasing the cost, this method has a certain limitation. No GPS signal is received when TDMoIP equipment is in a building. Another method, adaptive clock recovery, can be adopted to achieve clock recovery. Adopting this method does not require additional devices, e.g., a GPS receiver, to generate the synchronized clock. 管理方案主要成果總結 According to our results, the adaptive clock recovery method can enable re-use of existing TDM equipment in a building, subsequently reducing the cost of replacing the equipment by 10%. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, the proposed method can further enhance the ability of TDM void networks to fulfill service performance requirements. (NOTE : Add 2-3 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

進行文獻回顧的步驟 研究生英文編修出版投稿日報) 4/22/2015

Breithorn Enzian 2005-06-11

研究生英文編修出版投稿日報
* 進行文獻回顧的步驟
* 學術英文投稿教學影片 (458) Writing in the Sciences – Stanford University Online
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 21/4/2015:
* 去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (8 / 12)
* 非正式工程英文技術報告 (35 (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

進行文獻回顧的步驟

* 決定你的研究領域:確保你只在這些領域的文章和書籍裡做研究。

* 文獻檢索:閱讀摘要並下載或印出。並在圖書館找相關書籍。

*找到您的書籍和文章的相關摘錄:

A)找出和你正在研究課題的調查結果

B)用詞定義

C)對未來的研究領域有關的建議

D)文獻的限制

E)和研究課題意見相左的文章

* 總結以往的研究和未來研究的建議確定的主要議題是有關自己的研究

* 創建你的概念架構,以確定在不同的研究文獻回顧中應有一個共同的主題及濃縮意涵。

Source: Writing a Literature Review: Six Steps to Get You from Start to Finish (getalifephd)

學術英文投稿教學影片 (458) Writing in the Sciences – Stanford University Online
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 21/4/2015:

* Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

– Khái quát về kinh nghiệp công việc và học lực của người nào đó

– Luyện tập viết thư thỉnh cầu ngành kĩ thuật

– Khen ngợi cơ quan cung cấp cơ hội thực hành

– Cách giải thích các chi tiết kĩ thuật

– Thể hiện thái độ vui vẻ trước cơ hội được thực hành kĩ thuật

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (46) : ‘How to answer: How will you make a difference to our department?”
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (7) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Business Management)
http://owl.lhu.edu.vn/tim-kiem-dao-tao-ky-thuat-truyen-thong-truc-tuyen-hieu-qua/

去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (8 / 12)

修飾語必須放在所要修飾的字之旁。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

5. Several investigations calibrated errors related to camera distortion, which occurred in the 1990s.

6. The pedestrian warned the passing car with an angry look.

7. The cellular manufacturing system has been increasingly applied to industry, which is an important
group technology application.

8. A genetic algorithm is appropriate for the machine-component grouping problem which is a robust
adaptive optimization method based on principles of natural evolution.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (35) (上)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

簡要的描述工程方案所關心的事項 Our working group has become increasingly intrigued with how to offer a service over the TDM network efficiently. 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境 TDM void networks have service performance requirements based on expertise of the end user. Synchronization must be designed to comply with performance standards of the TDM network. An increasing number of real-time services are offered over Internet-based networks, where timestamp based synchronization is utilized for billing, maintenance, call control, one way delay measurements and inter-media stream synchronization. Internet services can also connect TDM equipment using an Internet protocol (IP) network that enables backward compatibility. 介紹管理問題 In TDMoIP, data and signaling from TDM equipment will be encapsulated or de-encapsulated in the inter-working functions situated at the interfaces of TDM and IP networks. For example, service quality requirements are expected to be the same as those for TDM service as the end user is unaware of the IP transport. Without proper clock synchronization, a service offered over the TDM network experiences errors, i.e. missing data that reduces service quality and availability.

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

英文文章內容 : 國際研討會建議(二)研究生英文編修出版投稿日報 4/21/2015

Aerogelbrick

研究生英文編修出版投稿日報
* 英文文章內容 : 國際研討會建議(二)
* 學術英文投稿教學影片 (457) 6 ways to write a bad scientific paper
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 20/4/2015 :
* 去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (7 / 12)
* 非正式商用英文技術報告 (34) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

英文文章內容 : 國際研討會建議(二)

* 確保您的文件有一個論點,該論點是明確的。什麼是新的及應注意事項?

* 確保您的文件是合乎邏輯的,清楚地用地標句子標示出進展。

* 您將無法把所有你的研究在20分鐘的演講說完。選擇性說明要點,如果人們對進一步的細節感興趣,他們會問你。您將只能夠
把一個或兩個真正的要點說明清楚細節,不要每個細節都想要括盡。

* 你的論文需要介紹。提供一兩個句子,解釋說明你的研究。

* 你的結論應該聽起來像一個結論。總結的句子會清楚地讓你的聽眾知道你正在接近尾聲。

Source: From Tips for Conferences or “Don’t Wear Pearls” (lizgloyn)

學術英文投稿教學影片 (457) 6 ways to write a bad scientific paper
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 20/4/2015

* Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

– Miêu tả năng lực học tập và thành tích đã có

– Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu

– Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến công việc

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (45) : ‘How to answer: How will you make a difference to our
department?”

* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (7) (phần 1)

* Nền tảng (Ví dụ: Business Management)

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (7 / 12)

修飾語必須放在所要修飾的字之旁。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

1. To keep in shape, exercise is a must for an athlete.

2. When an engineer, customer satisfaction should be attempted.

3. After simulating a real environment, a consensus was reached.

4. Being radioactive, the technician handled the materials with extreme care.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (34) (下)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we devised a customer ranking model, capable of analyzing the dynamic purchasing behavior of customers and identifying the potential ones who can generate bank revenues. Those behavioral results can be used to devise diverse promotional strategies or customize products or services according to consumer needs, thus achieving market differentiation and effective management of customer relations. 管理方案方法論的細節描述 Based on numerous customer data available, a data mining method, i.e., CRISP-DM, was adopted, which combines the conventional means of data exploration with two mathematical calculations (decision tree and category nerve) to determine how various purchasing activities are related and how many factors can rank the value of a customer’s relationship. Among the factors identified included the types of products purchased, their quantity, their net interest of margin and their cost of acquisition and servicing. Factors associated with customer relations and customer life cycle were then combined to construct an enhanced management model. 管理方案主要成果總結 Our results indicated that the proposed customer ranking model can be adopted to effectively manage customer relations, thereby reducing promotional costs significantly and allowing sales staff to concentrate on identifying potential customers. Whenever a meaningful factor is identified that differentiates one customer from another, an opportunity arises to differentiate between the experience of a new customer from that of others to ultimately increase profits. By providing insight into the factors that create value, those ranking ratios can be reinforced to increase profit retention. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 By incorporating CRIPS-DM, the proposed model analyzes current customer data efficiently, enabling marketing staff to more thoroughly understand customers, identify potential niche markets and optimize the relation between the customer and institution. Via the proposed model, factors of the ranking module can be verified and adjusted to ensure that a company continuously provides quality services. While the customer’s value in the customer relationship management can be determined, this model can significantly enhance the ability to attract new customers. Furthermore, this model can be used in other business sectors to enhance the ability to identify, acquire and remain loyal and profitable customers.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

英文文章內容 : 國際研討會建議 (一) 研究生英文編修出版投稿日報 4/20/2015

Aerogel nasa

研究生英文編修出版投稿日報:
* 英文文章內容 : 國際研討會建議 (一)
* 學術英文投稿教學影片 (456) How to get your paper published
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 19/4/2015:
* 去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (6 / 12)
* 非正式商用英文技術報告 (34) (上)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

英文文章內容 : 國際研討會建議 (一)

* 一定要記住,你正在寫一個口頭報告,所以盡量不要把重點放在紙上文字。

* 適用你的風格,使用較短的句子,並比你通常寫作更仔細頻繁清楚地說明你的要點, 這將使你的聽眾更容易明白你的說法。

* 嘗試使文字“speakable”(可以被說):使每個句子更容易發音。

* 你的文章不得超過規定的時限。不用擔心內容有點短,沒有人會抱怨你提早一兩分鐘結束。

* 要牢記一頁雙倍行距12pt的文字,需要大約兩到三分鐘讀完.所以十五分鐘的演講,應該約六到八頁長,但取決於你說話的速度有多快。

Source: From Tips for Source : Conferences or “Don’t Wear Pearls”(lizgloyn)

學術英文投稿教學影片 (456) How to get your paper published
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 19/4/2015

* Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

– Thể hiện sự hứng thú với công việc

– Miêu tả sự hứng thú với ngành nghề

– Miêu tả biểu hiện hứng thú với các phương án làm việc chuyên môn

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (44) : ‘How do I sell myself when I don’t have a lot of work
experience?’

* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 2)

* Thực hiện (Ví dụ: Information Engineering)

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (6 / 12)

修飾語必須放在所要修飾的字之旁。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

9. When a research assistant, my colleague helped me conduct many experiments.

10. To calibrate the instruments, accuracy should be emphasized.

11. To measure the boundary parameters, precision must be incorporated.

12. When preparing for an interview, background information of that company should be researched.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式商用英文技術報告 (34) (上)

強有力的商用英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述商用方案所關心的事項 。經由一個句子描述商用機構對影響目標工業或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的商用環境:管理問題形成的商用環境背景描述。

* 介紹商用問題:商用問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹商用方案的目標:商用機構對以上問題最合理的回應

* 商用方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 商用方案主要成果總結:商用方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 商用方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對商用機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

簡要的描述管理方案所關心的事項 Our working group has become increasingly intrigued with how to avert a high customer turnover rate among Taiwan banks. 闡明特定部門或客戶所關心的工業環境 Both the increasing popularity of credit card use and growing number of Internet-based promotional activities in Taiwan has enabled banking institutions to acquire extensive customer data. In addition to helping banking institutions to execute customer management and service management efficiently, thoroughly analyzing such data can optimize marketing management practices. Corporate survival in the future hinges on the ability to know and treat customers well through analysis of pertinent data. 介紹管理問題 However, differentiated marketing practices in Taiwan are insufficient, with conventional methods of ranking customers normally based on the bank account balance for each accounting period. This basis alone does not provide a complete customer profile, and seldom incorporates strategies that analyze the commercial transaction data of customers. Insufficient information of unique customer characteristics can obviously not provide specialized services for individuals. Thus, the inability to interact compatibly with customers will cause companies to lose their focus on the product development and promotional strategies. For instance, conventional bank services fail to provide convenient services to customers efficiently. Namely, although the mail-order division of a company sends its promotional materials to its customers, only 10% of those customers subsequently purchased those advertised products. The inability to identify who those 10% potential customers are in advance makes it impossible not only to save the remaining 90% overhead costs of the promotional materials, but also to prevent the sales division from concentrating on potential customers to enhance work productivity by providing upgraded products and services. Consequently, conventional customer ranking methods may cause decision makers to select inappropriate market strategies. Additionally, the lack of a differentiated marketing strategy will lead to inefficiency and high overhead costs. With an increasingly heterogeneous population in Taiwan and broadening sense of individualism island wide making it increasingly difficult to characterize the purchasing habits of consumers, banking institutions can not implement promotional strategies effectively owing to the inability not only to provide reliable services, but also to adopt differentiated marketing practices. Moreover, the inability to identify customer needs rapidly will lead to a high customer turnover rate and eventual loss of competitiveness.

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source:

研究生如何為您將來的就業做準備 (研究生英文編修出版投稿日報) 4/19/2015

Tresco - aerial photo6

研究生英文編修出版投稿日報:
* 研究生如何為您將來的就業做準備
* 學術英文投稿教學影片 (455) How to write and publish your scientific paper (Chinese Subtitles)
* Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 18/4/2015
* 去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (5 / 12)
* 非正式工程英文技術報告 (34) (下)
Academic publishing news 學術英文編修出版新聞

研究生如何為您將來的就業做準備

* 請記住,做研究生不是你的工作,而是找工作的一種工具。

* 總是尋找機會提交一份文件,參加會議,和在你的領域的學者,形成一個連接,並獲得專業技能。

* 在你的領域不斷閱讀招聘廣告及其強調的重點。

* 和您的指導顧問及和在您的部門以外的相關教職員工維持強大的連繫。有一天,你將需要他們的推薦信。

* 參加部門及相關部門的每一個就業講座和招聘會。

* 參加international(不只是國內)會議。

* 尋找每一個機會,公開展示您的工作。

* 寫作您的論文以在期刋上發表。使用你的碩士論文或你的論文其中一章做首次出版。

* 在工作申請信,教學工作的陳述和研究聲明投入和論文章節或期刊文章相等的量。

Source: What to Do Now in Grad School (theprofessorisin)

學術英文投稿教學影片 (455) How to write and publish your scientific paper (Chinese Subtitles)
觀看本學術英文投稿教學影片以加強英文寫作投稿力
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym 18/4/2015

* Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn
bản tiếng anh) (7/10)

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (40): Academic interview question: “Where do you see
yourself in 5 years time?”

* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (7) (phần 2)

* Thực hiện (Ví dụ: Computer Engineering)

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

去除修飾語所造成的問題 (明白寫作) 英文編修訓練 (5 / 12)

修飾語必須放在所要修飾的字之旁。

請把練習題列印出來再以紅筆用標準編修註記修改:

5. The technology has been advanced to satisfy consumer demand in recent years.

6. After considering the consumer reaction, which is volatile in the early stages of development, a
decrease in production output was his decision.

7. When only seventeen years old, the university president granted her a doctorate degree.

8. To fully understand a lecture, note taking skills must be developed by the seminar participant.

Answer

科技英文編修訓練手冊 柯泰德

非正式工程英文技術報告 (34) (下)

強有力的工程英文技術報告包括以下要素:

* 簡要的描述工程方案所關心的事項 。經由一個句子描述工程機構對影響目標工程或客戶有關事項的關心程度。

* 闡明特定部門或客戶所關心的工程環境:管理問題形成的工程環境背景描述。

* 介紹工程問題:工程問題的本質和對與其相關的特定部門或客戶的負面影響。

* 介紹工程方案的目標:工程機構對以上問題最合理的回應

* 工程方案方法論的細節描述:精確的方案步驟描述。

* 工程方案主要成果總結:工程方案對特定部門或客戶立即的利益。

* 工程方案對特定部門或領域的全面貢獻:研究結果和所提方法對工程機構以外更廣大讀者的牽涉。

研讀以下工程計劃以辦別包含的科技論點:

介紹管理方案的目標 Therefore, we developed a novel method for verifying the completeness and validity of Embedded Linux by requiring only three months and two qualified staff members to do so. 管理方案方法論的細節描述 The proposed method can adopt an automation mechanism to test Embedded Linux and display the results graphically. Engineers can select portions of the embedded Linux for testing. The code coverage for those tests was analyzed. According to the code coverage, whether the tests are complete and whether additional test patterns are required were determined. Next, error portions of the Embedded Linux were corrected based on the test results. Additionally, the above procedure was repeated until all tests are completed, thus satisfying the minimal time requirement via this automation method. 管理方案主要成果總結 Our results indicated that, in addition to completing a test using the code coverage information, the minimal time requirement can be satisfied using this automation method. Moreover, minimal human resources can be expended using this automation method. Furthermore, the average error rate is only 1.5%. 管理方案對特定部門或領域的全面貢獻 Importantly, the proposed method can lower overhead costs and increase profit revenues owing to a low error rate. (NOTE : Add 2-3 more sentences that describe more thoroughly how the proposed method contributes to a particular field or sector)

有效撰寫英文工作提案 柯泰德

Source: